Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. VIII. NO. AUGUST, 10, 1900. — — WOKAJUJU MAZASJfjjfy WANJI TIYOPA KIN CIQADAN QX CANKC NAKUN 03ISTIYEDAN WIOONI IUHDE; QA W. CASTA TONANA IYEYAPI ECE. TIYOPA CIQADAN KIN HE OHNA YA FO.-MATT. 7. CROW CREEK SOUTH DAK. 
SINASAPA OPAPI 

JULY 3, 4, 5, 1900. 
OMNICIYE TANK A YUHAPI. Hekta ehanna Bishop O'Gorman 
omnicive tanKa en token econpi kta 
yaotanin qon iyecen ecu'npl: — anpe- 
tu iyohi Mass wosnapi kin econpi, 
wahokonwioakiyapi, qa htayetu ekta 
nakun woceKiye econui. Ehake 
mniciyapi kta anpetu kin en magaju 
heon tipiwakan timahen econpi Kta 
011 wosnapi wakan kin tokan ehna- 
kapi qa hen econpi. 

July 3d oape 3 p. m. hehan Rt. 
Rev. Bishop Thomas O'Gorman 
onnniciye yuhdoka. 

Napanukatanhan yugad najin qa 
iyokipiya wanv\icayakapi ce, eya. 
Wicota wanciyakapi kta kepca tuka; 
tuka tona yahipi kin he n pi- 
ondapi. Wowapi wakan WieotaKu- 
ye tannin kin en wicasta ppawinge 
yamni Gedeon ob on oyate nipi ke- 
yapi onyawapi. Ouawinge yamnipi 
qon he decen wicakahnigapi — tona 
nape hduskokpa ohna miniyatkanpi 
kin bena wicakahnigapi. Opawinge 
yarnnipi qon hena Dakota kin niyepi, 
waditagya bdokecokaya oskate kin 
adustanpi aa decitoki yahipi. Hekta 
Kunwicasta oyanke omniciye tanka 
qehan taku yamni econpi kta hdn- 
stanpi. Dena itokeca kin ee. 
1. Rome ekta Pope wowapi kicaga- 
pi kte qon econpi qa onkayuptapi 
qa unyawastepi. 

2. Wocekiye wowapi akagapi 
kta eyapi qon, wanna dehan nape 
ohna duhapi. 3. (Catechist) sina- 
sapa okiya wicaduhapi yaoinpi. Qa heon v\ anna tonaken iyowinwicawa- 
kiya. Catechist wicohan kin he wi- 
cohan tanka: hena tiiyaza siceca 
nakun waonspewicakiyapi kta, na- 
kun, taiiKaui esta, tukten sinasapa 
kin ecakcana ipi sni Kin ecekcen. 
ToKen okinipi tukte econpi ca kin 
wocekiye icahye wao.npi kta, tako- 
dawicayapi kin ewioakiyaj)i kta qa 
ohanyanpi kin on tona nahanhcin 
wocekiye opapi sni kin onspewicaki- 
yapi kta. De wicohan teca kin on 
wocekiye iyopte kta eeanrnin. De- 
hantu kin tiuiwakan akezapian qa 
sinasapa kin is akeyamnipi, hena S. 
Dakota en Dakota sinasapa opapi 
kin 6,000 — 7,000 he otahena bena- 
keca onpi. t>akota onpi ikin kica- 
spapi wanji henakeca sinasapa woce- 
kiye en opapi. Tohanyan nitankapi 
kin he sdonvayapi kta on ociciyaka- 
pi, qa wocekiye onmanpi kin iyowas 
nionpi sni. Deon wacinnitaukapi 
kta iyececa. qa Oatechists wawoki- 
yapi kin naKun sanpa otapi ktaepca. 

Hecen wanna o^aspe ecen Itancan 
hipi kin wahduetainpi kta naonhonpi 
kta oncinpi. Nakuu okodakiciye 
sanpa token iyoptapi kta iyececa pa- 
zopi kta. 

Rosebud etanhan dena wohdakapi: 
Wm. Tatankaluta, Jos. Garneau, L. 
Menard, Jos. Jackson, Mrs. Duville, 
Flood, Menard. Owasiu Bishop wan- 
yankapi kin on iyuskinpi keyapi, qa 
bdokecokaya oskate kte cin heon co- 
nana hipi keyapi. 

Paul Kangiwanbli: Cheyenne A- 
gency en sinasapa woonspe onnicapi, 
qa sinasapa wanjina onyuhapi, qa to- 
ken okihi skan. Bdokecokaya oskate 
kte kin heon wicota tiyata yankapi, 
qa tiyata yankapi kin on liisko yu- 
snapi. Wotanin wowapi wokajuju 
kin ota sececa. Mahpiyawanbli Wakpasica etan 
ban is decen wohdaka: Nahanhcin 
onconanapina. miniwakan kin heon 
onhonkapi sni. 

Kangiokuwa: Nahanhcin onge na- 
hmana Dakota wicohan econpi; lida- 
hda kn iKpimahen iyevapi. Atewica- 
yapi kin wowasicu ohna onspeonki- 
yapi sni e Dakota wicohan kin ohna 
oiiKayapi selececa. 
St. Mary Okokakiciye wanjigji wo- 
hdakapi: Sinasapa wjounhapi taku e- 
con ons pi Kin ecen econqonpi sni qa 
hinnakaha helian onhonkapi sni kin 
hena on wicunbapi ececa. 

Witansnaon wakpa etanhan: Ake- 
unnonpapi tu.Ka token okihi witaya 
htaonnipi. Wakantanka sutaya onyu- 
zapi kte, qa wawiyutanye kin hena 
etanhan tokan onyakonpi kte, iyotan 
miniwauan kin heon- 

Bishop: Cheyenne Agency en si- 
nasapa opapi onpi kin on iyomakipi. 
Wahduotaninpi kin wiciyokipi hca; 
Itancanpi kin ksapyahan wiyukcan- 
pi. Sinasapa wanjina yuhapi woon- 
spe tipi nicapi, winyan wakan wica- 
yuhapi sni, hececa tuka ben tan van 
wocekiye ohna skanpi. Atokan sina- 
saoa ota qa woonspe tipi, winyan wa- 
kan wicayuhapi kin iyecen yuhapi 
kiuban oyanke onmapi kin kawica- 
papi kta. Heon etanhan taku awi- 
cakehan iwahociyapi kte sni tuka, 
isanpa tanyan yaskanpi kte cin he 
econ wacanmin kta, hecen owakihi 
kta ieemiyeciciyapi kta. 

Ovanke wanji on cante masica, 
Sisseton Agency bee. Hena iyotan 
sanpa tehiya onpi. Hetanhan wanji 
hi hecinhan cokata hiyu qa token 
skanpi qa iyoptapi hecinhan oyaka 
wacin. 

Joseph Lafrombois: Token Sisse- ton oy. nke en wikcemna-sako- 
win sam zaptan tipiwakan kagapi 
cinpi on iyotanyekiya skanpi kin 
oyaka. Presbyterian becapi kin qa 
Ateyapi kin he ehanna Presbyterian 
wicasta wakan tka hena owasin to- 
ken okihi sni wicayapi kta iyecen 
wicakuwapi keya. Hececa esta tini- 
wakan cistina wan wanna ihdustanpi. 

Standing Rock: Taku wowawi- 
yutanye ota hececa esta canpahmi- 
yan zaptan onhipi. Cheyenne token 
cinpi kin he owicawakiya, woonspe 
tipi, qa sinasapa wicacinpi kin heon. 
Nagl skaya onhduhapi kta iyececa, 
unkicincapi kin wahokonwicakiyapi 
kta iyececa, wayazankapi kin hena 
en ewicatonwanpica. 

Pine Ridge Louis Mousseau: O- 
kodakicive okasoe sahdoo-an onva- 

* o 

konpi, tuka nahanhci waonsakapi sni 
taku on waonsakapi sni kin ota. Tu- 
kte iyotan hecinhan wowacinye un- 
kitawapi kin wasake sni qa ohnayan 
onkihduhapi sni. Siuasapa yamni wi- 
cunyuhapi, tuka wanji nahanhcin ie- 
ska sni, qa Father Bosch is wana wa- 
niyetu nom yamni ecen wayazanka 
on; Tohin wayazanka ekta ya unkan 
tahepi ta tka. Okodakiciye tawosuki- 
ye kin wasicu ia qa ieskaya ahdihj)e- 
yapi kta oncinpi. 

Bishop: Hinhanna hehan Yankton 
etanhan hipi kin onawiconhonpi kta. 

July 4, 3. P. M. Bishop: Ihankton- 
wan tipi etanhan tuwe hi hecinhan u 
qa wohdake kta. 

John St. Pierre qa Narcisse Drap- 
peau wohdakapi qa sinasapa qa tipi 
wakan unmana yuhapi sni keyapi. 

Lower Brule: Wanna hekta wani- 
yetu sakowin hehanyan wocekiye o- 
unpapi. Otokabeya etanhanna sina- 
sapa wocekiye kin he wicuncinpi. SINASAPA WOCEKIYE TAEi 7 ANPAHA. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. S. B. 

PUBLISHER and PROPRIETOR. 

POKT TOTTEN. -:- NOKTH DAKOTA. PUBLISHED -:- MONTHLY. 

ONE DOLLAR PER YEAR. Entered at the Postoffice at Fort Totten N. Dak. 

as second class matter. With the Approbation and 
Blessing- of Rt. Rev. John Shanlev, 
D. D. Bishop of Fargo, N. Dakota. AUGUST, 10, 1900. Tokaheya wikcemna onsakpepi ehan 
tipiwakau ondapi unqupi. Wanna 
waniyetu nonpa ecen token tanyan 
iyopte ciqon iyecen iyopte sni. Wi- 
cohan ota qa takuna onyustanpi on- 
kokihipi sni. Wanjigji wayazanka- 
pi qa tapi, qa heon came onhonkapi 
sni. Sinaska qa Cogregationalists 
taku on wicaynhomnipi kta akitapi 
qa econpi ecee, heon tanyan iyoun- 
ptapi sni epe cin he waka. 

St. Marv's okodakiciye: Okoda- 
kiciye Itancan wohdakanawicunhon- 
pi: Wayazankapi kin sinasapa wi- 
cakicopi tuka wakpa kin hena on 
kohanna hipi okihipi sni; heon etan- 
han hena tokan opapi keyapi nawa- 
hon. iSakun bdokecoKaya oskate 
kte ein heon ota upi sni kin ee. He- 
on conana onhipi Kin ee. Bishop 
wanbdaka qa on waonditakapi. Si- 
nasapa waste wicnnvuhapi kin taku 
tehiKa ota akipapi. 

Crow Creek; Token on okodaki- 
ciye tanyan onkupi sni heoinhan 
obdake kta: wosukiye onyuhapi, 
tuka tanyan onkopapi sni. Sinasapa 
onkitawapi kin en yanke sni, qa na- 
hanhcin hdi sni. Tohan hdi kinhan, 
hehan ake tanyan onyakonpi kta. 

Thomas Flood, Rosebud etanhan: 
Token on onconapina kin obdaka 
wacin. Tunkansina qa Ateyapi en 
htanipi kin hena on etanhan, wicota 
upi ciupi tuka okihipi sni, cincapi 
kin wayawa tipi en onpi kta econwi- 
wicakiyapi heon. 

Bishop: Woyahdakapi nalion 

manke cin eciyatanhan taku toketu 
kin hehan tanyan owakahniga. Oko- 
dakiciye okaspe ota atanse najinpi, 
onge is hektakiya hdapi. Taku ota 
on dena hececa kecinpi qa evapi. 
Wanjigji on niyepi qa is miye kin 
wancahnana token hanuica sni. He- 
han wanjigji is on wancake token 
econpica lyeyapica. 1st. Bdokeco- 
kaya oskate kin heon wicota hekta- kiya hclaoi; 2d. Hehan monpa kin 
is Ateyawicayapi awanniyakapi wi- 
cohan iyopteyapi kin on; decana Mr. 
Flood cajeyate cin hececa. Denaos 
on wancahnana piyepica. Qa Dako- 
ta wicohan kin, de kiksuya po, Da- 
kota yaonpi kin kicaspapi wanjina 
Catholic hecapi, hecen kicaspapi nom 
tawa wiconunvanpi sni; hecen ici- 
cawin iyoptapi cinpi kinhan token 
hanpica sni. Hecen kicaspapi norn- 
papi kin etkiya Catholic kin lyutan- 
pi kin tanka. Hecen token econpica 
kin he tona hunkapi sni kin wako- 
konwicunkiyapi kta, qa hektakiya 
hdapi kin he icisniyan yapi e owica- 
onkiciyakapi kta. Eva taku kin de- 
na on Bishop token econ kta iyececa 
kin hecetu: Tunkansina ti ekta wi- 
cohan yuha SKaupi km ewiounkiyapi 
kta qa Dakoia ocanku tannin kin 
ohna manipi kin hecetu sni kin owi- 
caonkiyakapi kta. Tuka okihipi kta 
kepa iwahociyapi kte sni. Heon 
etanhan Catholic wocekiye ouapi kin 
tokan ewicayayapi kte sni e awanon- 
kicihdakam kta. 

Inonpa kin: Atewicayapi, qa wo- 
onspe itancanpi tawioohanpi kin hee 
Ateyapi wan duhapi kinhan he sice 
ca nitawapi tukte woonspe tipi ka en 
yewicayayapi kta oniciyakapi kta. 
he wowasake hduhapi; woonspe itan- 
canpi is sinasapa kin hen yapi qa 
Mass wosnapi econpi kta, qa siceca 
wakan ohdakapi kta anapta kte wo- 
wasake hduha qa siceca nitawapi 
wahokonwicakiyapi cmpi sni km 
hecetu sni. Bishops hecapi kin wi- 
cohan kin denaos tehan yuasnip; kte 
sni naceca. Bishop maKoce den on- 
pi kin owasin taku yuwastepi kta he 
kuwapi; tuka he kitanna tehan kta. 
qa itahenna token onhanpi kta onko- 
kihipi sni, tuka wacin tanka po, un- 
kihdegapi kta onkecinpi, iyotan to- 
kaheya qon he; Siceca nitawapi 
woonspe tukte niye yacinpi en yewi- 
cavayapi kta iyoniwajapi. Woope 
on oyakihipi sni keniciyapi kin he 
Tunkansina tomniciye etam.au vu- 
stanpi sui, liakun is Tunkansina kin 
hee sni, tuka ihnkuya" on kin ikcewi- 
wioasta wicohan tawapi awanyake 
cin hee, qa Bishop onyakonpi kin, 
iwankam itancan kin en onkuwap; 
kta, he tehan kta. 

H han taku wanjigji eqes onkiye 
kaes pionkiyapi kta. Wanna waniye- 
tu ota St. Joseph qa St. Mary Oko- 
dakiciye tawosukiye qeya nicagapi. 

Qa hena ota takuna duhapi sni qa 
ayektonjapi kehapi. Bishop kin he 
wosukiye kage qa okodakiciye wica- 
qu kte cin he wicohan tawa. Ono-e 
wakage qa niciyawapi kta. Hena du- 
h'lpi kta, qa he ecai.onpi ki ,han, wi- cohan owasin tanyan kta. Okodakici- 
ye kin token cinpi ohna skanpi kta, 
is mazaska womnaye kin hena en, 
tuka tuwe wocekiye a wacin hee sni 
okodakiciye en ope kte sni; wocekiye 
opapi sni qa Protestants ko okodaki- 
ciye ODapikte sni. Icisniyan okahni- 
gapi sni po: Okodakiciye opapi sni 
oas toka sni, tuka e Catholic; tuka e 
Catholic henica ehantanha^S hehan 
okodakiciye opt pica. Dakota Catho- 
lic hecapi kin owasin okodaKiciye o- 
papi oncinpi qeyas eeonwicunkiyapi 
kta ee sni. Ehake taku wanji epe 
kta: Okodakiciye kin sinasapa kin 
owicakiyapi kta iyececa; tuka wico- 
han ecanonpi kin owasin h'cin en on- 
pi kta kecinpi sui po; omniciye eca- 
nonpi owasin en niopeya onpi kta o- 
kihipi sui; wicohan nitawapi ecanon- 
pi kta, tuka ta'ku tanka kinhan hena 
eyas yustanpi kte cm hecetu. 

Taku inonpa woiwange kin he Si- 
nasapa woonspe kin hee. Standmo- 
Rock, Crow Creek, Rosebud qa Pine 
Ridge hena woonsue tipi yuhapi. 
Invan bosdataen wayawa tipi kin he 
tuiiKansina woonspe tuka Catholics 
heoa waonspekiyapi, tunkansina wi- 
cakicicajuju. Tobanyan Catholics 
waonspekiyapi kin eqes hecetu. Tu- 
<& tukte ehan winyan wakan kin he 
na ayustan wicakiye qa waonspekiya 
tokeca en yewicaye kta; he pionvan- 
pi kta onkokihipi sni. 

Crow Creek en woonspe tipi wan 
ueoin he wocekiye kin tawa; wanna 
waniyetu torn hehanyan woonspe ti- 
pi kin de tunkansina etanhan mazasa 
wanjica kaes etanhan yuhapi sni, tu- 
ka nipi qa iyoptapi. Crow Creek 
woonspe kin cajebdata, tuka tokata 
ija Rossbud, Pine Ridge tunkansina 
etanhan owicakiyapi kte sni. Tuka 
Crow Creek woonsue tipi kin te ?ni. 
neon Rosebud qa Pine Ridge tapi 
kte sni Tuka tunkansina tamaka 
kin en Sinasapa opapi kin iyopteva. 
pi kta. Tunkansina tamazaska kin yapi qa woiyowinkiye kin de icidani 
kta iyececa eajeyata; qa nawicahon- 
pi cinpi sni kinhan wotanin en ata- 
ya yuotaninpin kta. 

Cliarley Half: Cheyenne Agen- 
cy etanhan kin, sinasapa woonsue ti- 
pi kagai»i kin mazas<a on inyanke 
kta Tunkansina econ sni kin token 
on hecon kin owakahnige s.-i. Sina- 
sapa kn hena tehi\a htanipi qa hena 
Wakantanka on htanit i: Bishop ota- 
pi qa nakun Pope heca wan minio- 
wanca koakatanhan yanka; hena o- 
wasin yuptaya najinpi qa wicohan 
kin de okihi onyanpi iyececa. 

J. F. Tatankamakalhpaya: Sisseton 
en onpi kin sinasapa wanji yuhaui 
kta iyececa, qa woonspe tipi eciva- 
tanhan kin is ounkiciyapikta iyececa 
keya. 

Loilis MoilSSeaii: Pine Ridge; 
V\ inohca wanjigji cinca wicakipi qa 
woonspe tipi tukte cinpi sni kesekta 
eehpewioayaui on hanyetu osan ce- 
ya yukan naonhonpi. hena Catholic 
woonspe tipi en e onpi kta cinpi. 
V\ icacaje opawinge sakpe deon nina- 
waya owakihi. Woonspa on ma- 
zaska ehnakapi kin he tanyan sdon- 
waya wacin. Woonspe on mazaska 
ehnakapi kin he wicayawapi ohnavan 
econpi he? Tunkansina woonspe 
tawa kin en siceca wanji on mazaska 
$167.00 on ehnakapi. Tokeca Ca- 
tholic woonspe unkitawapi iyecen 
ecawicakiconpi sni he? Dena wa- 
kanheia heon capi sni Bishop onkoki- 
yakapi; he hecetu, wicasta heoncapi, 
qa awanonkicihdakapi kta onkokihi- 
pi, ee ecan Bishop qa sinasapa kin 
taku wacin onkeyahanpi. Siceca 
mazaska tawapi kin token econpi he- 
cinhan he sdononyanpi iyececa. 
Koska ksapa wanji Tunkansina ti 
ekta yeonyanpi qa iyeye kta iyececa. 

Bishop; Wohdakapi kin wanji 
qa is nonpa ecen taku tanka cajeya- 
tapi, qa he awicabdupte kta apepi ihanke hca. Hecen waniyetu tona e- naceca - Biceca waonspewicakiyapi cen woonspe tipi onkagaoi kta onko- 
kJiipi kte sni; waniyetu ota woonspe 
tona wanna iyopte kin hena ito eqes 
iyopte onyanpi kta. Detanhan Ca- 
techist sinasapa okiyapi kin he wico- 
han tanka. Siceca kin hena waho- 
konwicakiyapi kta. Tunkansina ta- 
mazaska wanica ca, heon, taku wan- 
jina hcin tunkansina en undapi kte, 
siceca Sinasapa woonspe tipi en ye- 
wicaonyapi kta woiyowinkiye, tukten 
iyopte kin he onkokihipi kta naceca 
ce epa nawanna ociciyakapi. Tu- 
we on, oie kta cin kinhan wanna co- 
Kata u kta John ArCOVend: Rosebud etan- 
han kin kahiiih Tunkansina ti ekta kta on mazaska womnaye kin toka- 
han he? Mis miye kaes heon maza- 
SKa token ehnakapi kin tanyehcin 
sdonwaye sni. Koska ksapa wanji 
Tunkansina ti ekta ye kta iyececa 
kin he tanyan eya. Dakota ksapa 
wanji sdonyayapi hecinhan ekta ye- 
yapo: kinhan Catholic Bureau okiya- 
ke kinhan on tanyan wanahon kta. 
De akta iyukcanpo: hinhanna hehan 
yustanpi kta. 

JULY 5TH TiPIWAKAN 

MAHEN. 

Bishop; Ito wowapi nitawapi 
Eyanpaha kin heon taku epa wacin. 
Father Jerome wanna wacinibosaka; 


i EYANPAHA. AUGUST, 10. 1900. CATHOLIC INDIAN CONGRESS 
HELD AT CROW CREEK 
AGENCY, S. DAK., 
JULY 3, 4, 5, 1900. I hope that the catechists increase the [ tion than those of Cheyenne. If any The Program, as previously announc- 
ed by Rt. Rev. Bishop O'Gorman was 
duly executed:— every day High Mass 
and sermon, general meetings and Be- 
nediction. Owing to the rainy weath 
er the last meeting was held in the 
chapel, the Blessed Sacrament being 
removed for the time. 

July 3d, 3 p. m. the Rt. Rev. Bishop 
Thos. O'Gorman opened the first gen- 
eral meeting. With both hands, he 
said, I offer you a warm greeting. I 
had expected to see more people here; 
but you who have come deserve our 
thanks. In the old Testament we read 
that, once the people of God were 
saved through 300 men under the 
Leadership of Gedeon. The 300 had 
been chosen this way, — those who 
drank out of the hollow of their hand 
were elected. You are the 300 of the 
Sioux tribes, you are the braves who 
gave up the celebration of the Fourth of 
July on the Reservation, to come here. 
At our last Congress in Lower Brule 
Agency three resolutions were passed. 
Here are the results: 1. The proposed 
letter to our Holy Father in Rome was 
sent and we received his answer with 
his blessing. 2. The new edition 
of the Prayerbook then proposed, 
is now in your hands. 3. You 
wanted to have catechists. I have 
now a certain sum at my disposal for 
that purpose. The work of the cate- 
chists is an important one: they should 
go around and teach the children, also, 
the adults, where the Missionaries can- 
not go often. They should make use of 
every opportunity to spread religion, by 
speaking to those of their friends, who 
are not yet christians, and by then- 
good example confirm their own teach- 
ing. By this new move I hope religion 
will gain much. There are at present 
15 chapels, and 13 priests are working 
among the Sioux of South Dakota. 
The Catholic Indians of S. Dakota 
number between 6000 and 7000, that is 
more than % of the entire Indian popu- 
lation. I tell you this, that you may 
know how strong you are, and that the 
other denominations do not come near 
you. This should encourage you, and number. 

Now let us hear the reports of the 
Presidents of the different Societies. 
They may also make suggestions for 
the improvement of their societies. 

Of the Rosebud Societies spoke: Wm. 
Redbull. Jos. Garneaux, Louis Menard, 
Jos. Jackson, Mrs. Duville, Flood and 
Menard. They all expressed their joy, 
to see the Bishop, and their regret, that 
owing to the Fourth of July-celebration 
at home, so few had come. 

Paul Crow Eagle spoke as follows: - 
We have no Catholic School at Chey- 
enne Agency and only one priest, who 
does all he can. The celebration of the 
Fourth of July kept many at home, 
though by remaining they lose so much. 
The subscription for the paper seems 
too high. 

Cloud Eagle (Bad River:) We are 
few yet. It is the whisky that makes 
us weak. 

Chas. Claikmont (mouth of Bad 
River:) — I am glad that, we now have 
catechists to help our priest to instruct 
our chilhren. 

Chasing Crow:— Some of us, still 
continue, to practice secretly, the old 
Indian habits; hide the bell under the 
coat. Our Agents, instead of civilizing 
us, seem to keep us on the old track. 

Some of the St. Mary's Societies 
spoke: — We do not do as our priest tells 
us, and then we blame him for our 
weakness. 

From Maiden Creek (Witansnaun 
Wakpa:) — There are only twelve of us, 
but we work well together. Let us hold 
fast to God, keep away from tempta- 
tion, especially that of whisky. 

Bishop; — I wish to say," how much I 
love and admire the Catholics of Chey- 
enne Agency. Their reports were high- 
ly interesting; the Presidents show a 
great deal of practical good sense. They 
have only one priest, no school, no Sis- 
ters; still there seems to be a great deal 
of Catholic life. If they had as many 
Missionaries, schools and Sisters as the 
others, they would beat the other agen- 
cies. Without making any definite 
promise, I will try to improve your con- 
dition, and you should pray that I may 
succeed. 

There is another agency, that makes 
my heart sore, it is Sisseton Agency. one from there be here present, I beg 
him to come forward and give an ac- 
count of their condition. 

Joseph Laprambois: relates in a most 
eloquent speech the great difficulties 
the seventy -five Catholics at Sisseton 
had, to get a church building. The 
Presbyterians and the Agent, formerly 
a Presbyterian Minister, were opposed 
to them and did all in their power to 
hinder them. In spite of all they finally 
built a little church of their own. 

Standing rock: In spite of great diffi- 
culties we have come with five wagons. 
I wish to support the desire of Cheyenne 
that they may get a Catholic school 
and more priests. Our souls should be 
clean, our children instructed, the sick 
tended to. 

Pine Ridge, Louis Mousseau:— We 
have eight societies, but we are weak 
yet. The causes of our weakness are 
many. The main reason is, that we are 
too weak in faith and do not live up to 
it properly We have three priests, but 
one, does not yet speak the Sioux lan- 
guage, and Father Bosch is sickly for 
the past two or three years; once we 
found him almost dead on the road, 
when he had gone on a sick call. We 
wish also the society -rules printed in 
Sioux and English. 

Bishop; — Tomorrow we will hear 
those from Yankton. 

July 4th. 3 p. m. Bishop:— If any one 
from Yankton be here, let him come and 
report. 

John St. Pierre and Narcisse Drap 
peau spoke:— They had neither priest 
nor church. 

Lower Brule:— We belong to the 
Church for the past seven years. It 
was the Catholic Church we wanted 
from the beginning. First we were sixty 
members; we asked for a church and 
we got it. For the past two years it 
does not go as well as it ought to. 
There is too much work and we cannot 
accomplish it. Some get sick and die, 
and that makes our hearts wea«. Then 
the white robes and congregationalists 
come in, waiting for such occasions as 
may prove favorable to turn some 
around. It is for these reasons that I 
said: it does not go as well as it ought 
to, of late. « 

Of St. Mary.s Society:— We have 
heard the President's speech: sick peo- come so fast on account of the river; 
for that reason, 1 understand, some 
turn back. Then, again, the Fourth of 
July kept many back. This is the rea- 
son so few have come. Now I see our 
Bishop and believe that new life and 
courage has come back to us. Our 
good priests have to contend with many 
difficulties. 

Crow Crkek: I will state the reasons 
why we are not well in our Society: 
we have our rules, but do not keep 
them well; we do not remember the 
Prayer and do not live up to it. Our 
priest has gone into a hole, as he said, 
and has not yet come out. When he 
comes out, we will fare well again. 

Thos. Flood, (Rosebud;)— One rea- 
son of our being so few I wish to state: 
It is the officials under the President 
and the Agent, Many more wished to 
come, but could not, because they forc- 
ed the children to stay at school. Those people are in a still worse condi- pie call for the priest and he cannot Bishop:— Having heard your reports I 
understand better the condition of 
things. In many of the societies there 
has been a standstill, in others a going 
back. A great many reasons have been 
given for this condition of things. Some 
of the causes neither you nor I can help 
right away. There are other causes for 
which we can find a remedy at once: 
1st. I find this cause: — by the Fourth 
of July the old Indian customs come 
back: 2d. the other cause is the authori- 
ty the agents have over you; I mean au- 
thority in cases as Mr. Flood has just 
mentioned. Now, these two causes we 
can settle right away. As for the old 
Indian customs: remember that the 
Catholic Sioux are only one third of the 
whole nation. Thus you see that 
there are two thirds of your nation over 
which the Church has no control; and 
if they want to go back to their old hab- 
its, we cannot help it. Of course those 
two thirds are a great temptation for 
some of our Catholics. All we can do is, 
to preach to those that are weak, and tell 
them it is wrong to go back. — It is true, 
there is something else the Bishops can 
do with regard to this point: We can 
speak to the authorities in Washington 
and try to couvince them that it is 
wrong to let the Indians slip back on 
the old road. But I cannot promise 
that we will succeed in it. Therefore 
all we can do, is, to see, that our present 
Catholics are not carried away by the 
others. AUGUST, 10, 1900. The 2d cause:-The great authority of i we could not change that. Crow Creek 
the Agents and Superintendents of ! is a school belonging to the Church; Schools. The Agent has the power to 
tell you, to which school to send your 
children; the Superintendents of Gov- 
ernment Boarding Schools have the pow- 
er to forbid your priests to say Mass and 
hear confessions. Now, this power of 
Agents and Superintendents, forbidding 
the priests to instruct your children etc: 
is wrong. It will take time for the Bish- 
ops, to remedy and correct these two 
things. All the Bishops of the Couutry 
are at work to better things; but it will 
take time, and meanwhile we cannot do 
anything, but have patience, we hope to 
succeed, especially in the first point; 
your right to send your children to 
schools of your choice. The rule deny- 
ing your right was not made by Con- 
gress, nor by the President, but by an 
inferior official, the Commissioner of 
Indian Affairs, and we Bishops will ap- 
peal to the head. It will take time. 

Now we come to other causes we can 
settle ourselves. Some years ago Rules, 
were made for the St. Joseph's and St. 
Mary's Societies. Those Rules, I un- 
derstand, from your reports, have been 
forgotten and often are not kept. It be- 
longs, of course, to the Bishop: to make 
the rules and give them to the Societies. 
I will draw up some and they will be 
read to you. They must be kept, and 
if that is done, it will work better. It 
is my wish, that the Societies have a 
great deal of freedom in the affairs, 
with which they have to deal, the control 
of the money; but one thing is absolute- 
ly necessary and required, that no One 
can be a member of the Society, but a 
practical Catholic; heathens and Pro- 
testants cannot be members. Do hot 
misunderstand it: It is not necessary, 
to be a member of the Society, to be 
a Catholic, but it is necessary to be a 
Catholic, in order to become a member 
of the Society. We wish that all Catho- 
lics become members of the Societies, 
but we do not force them. — One more 
remark: The Societies should be a help 
to the priests; but do not be too exact- 
ing for your priests; they cannot be pres- 
ent at all your meetings, you do your 
own business; only questions of import- 
ance should be decided by him. The 
next question coming up before this 
Congress is, the Catholic Schools. 
There are schools at Standing Rock, 
Crow Creek, Rosebud and Pine Ridge. 
The School at Standing Rock is a Gov- 
ernment school with Catholic teachers 
paid by the Government. This is all 
right as long as the Government keeps 
the Catholic teachers; but the time may 
come, when the Government may dis- 
miss the Sisters and send other teachers: therefore, properly speaking, a Catholic 
school. For the past four years this 
school has not received a cent from the 
Government; still it lives and goes on. 
I mention this school of Crow Creek, 
because in future it, as also, those in 
Rosebud and Pine Ridge will receive 
nothing more from the Government. 
But as the Crow Creek school did not 
die, neither will those of Rosebud and 
Pine Ridge die. The U. States Catho- 
lics will keep them going all the same. 
The Government money is gone, gone 
forever. For years we will not be able 
to build schools, where it would be ne- 
cessary; for many years we will have 
enough to do to keep up the already 
existing schools. Hence the work of 
the catechists becomes so important. 
They have to instruct the children in 
religion- The money of the Government 
being gone, we now, request only one 
thing from the Government that is: 
liberty, to send the children to Catholic 
schools, wherever they exist; and as I 
have told you we hope to get this liber- 
ty. If any one wishes to speak about it, 
he may come forward. 

John Arcovend (Rosebud) advocates 
most earnestly to send a delegation to 
Washington, to ask for their rights; 
and in case they could get no hearing, 
to publish it in the papers. 

Charles Half (Cheyenne:)— I do not 
understand, why the President does not 
give any more money to keep our 
schools running, which were built by 
the Blackrobes. Our priests work 
hard and for God's sake; there are many 
Bishops and also, a Pope across the 
ocean; I should think they will take it 
in hands and obtain for us our rights 
and our money. we are men, and should take care of be printed in both English and Sioux. ourselves, not always asking our Bishop 
and priests to do this and that for us. 
We should find out what has become 
of the money, to which our children 
have a right, as well as the rest. Some 
smart young man should be sent to 
Washington to find out. 

Bishop: — One or two of the speakers 
have raised an important question and 
expect my answer. What has become 
of the money there is, for the education 
of our children? I, myself, am not quite 
certain, and have no clear understand- 
ing as to how the appropriations are 
made. The hint the last speaker gave, 
to send a delegation to Washington is a 
good one. If you know of an intelligent, 
good Indian send him there; under the 
direction of the Catholic Bureau he can 
obtain good information. Think over 
it; tomorrow will decide. 

July 4th (Indian Chapel.) 

Bishop:— I wish to speak to you 
about your paper, the Eyanpaha. Fa- 
ther Jerome is discouraged; he does 
not receive money enough, to defray 
expenses, and he wants to give it up. 
I will write him and beg him to try it 
for another year. On your part you 
have to try and do better than you have 
done so far. All the societies must 
make an effort to collect more money 
for the paper. I hope the catechists 
will use their influence in the camps 
and gain subscribers. 

There are representatives here from 7 
Agencies viz: Pine Ridge, Rosebud, Sis- 
seton, Cheyenne, Lower Brule, Standing 
Rock, Crow Creek, Yankton. After 
their return home, let them recommend 
the Eyanpaha. John Francis Tatanka Makallipaya 
recommends to help the Sissetons to get 
a priest, and ask for help in the pres- 
ent school trouble. Louis Mousseau (Pine Ridge; — We 
often hear women crying all night for 
their children, who have been taken 
away from them by force, and put in 
schools, where they do not want them 
to be; they wished them to be in the 
Catholic school. I could easily get six 
hundred signatures for a petition, re- 
questing our liberty in this regard. 
Besides, I would like to get a clear 
idea about the school-fund money. Is 
the appropriation for the schools made 
according to the census? In Govern- 
ment schools, $167.00 are appropriated 
for each child. Why not for our Catho- 
lic children? The Bishop has told us, 
you are no longer papoosee; that is true, Yesterday I told you that the Bishops 
of this Country will do their best, to 
obtain the liberty of the parents with 
regard to their children. The Archbish- 
ops meet iu October to consult about 
the welfare of the Church. The Pre- 
sident of this meeting is Cardinal Gib- 
bons. To him this Congress will send a 
letter asking his assistance in the case. 
The President of this Congress will sign 
the letter, so their attention v/ill be 
1 drawn to this matter. 

Before the Rules of the Society are 
read. I will make one remark: — Only 
practical Catholics can be full members 
of the Society, wear the badges, elect 
or be elected for an office. Those who 
are not Catholics, may be present at 
your meetings, to listen, to see, and to 
learn as candidates, but these latter, the 
candidates, have no vote, and can have 
no office in the Society. The Rules will The Rules are read. — 

About the future Congresses I have 
decided, that one year it shall be in So. 
Dakota and the following year in North 
Dakota. 

If it be held in North Dakota, all 
the Catholic Indians of North Dakota 
are expected to go there; those of South 
Dakota may send as many delegates as 
they wish. The same way, if the Con- 
gress be held in South Dakota, most 
of them will be from the South Dako- 
ta Agencies, and the North Dakota 
Agencies will send their delegates. 

Thus, in fact, we will have general 
Congresses. The Congress will be in 
Cheyenne; the people of Cheyenne may 
determine the place on the Reserve, 
where the meeting will take place, and 
then publish it in the Eyanpaha. 

One more word: — When whites have 
Congresses, they are not fed by the 
people, they bring their own grub along; 
only one dinner is served, during which 
speeches are made. So I wish you to 
do the same; This is easy enough for 
groceries. As for beef there will be a 
butcher shop near the place of the 
meeting, where they can buy it. My 
main reason for this change is not be- 
cause the Whites do so, but to abolish 
an old Indian custom called OTUHAN- 
PI the giving away. There will be 
outlays enough for those who live, 
where the Congress is held, as the booth 
or shed, wood etc. 

Now it remains yet, to determine the 
date of the next Congress. 

Louis Mousseau proposed the 10th of 
July, J. Arcovend. Thomas Flood and 
others acceded. When it came to the 
vote, however, the Fourth of July had 
the majority. 

Instead of sending a delegation, it 
was proposed to send a petition to 
Washington, which the Bishop promised 
to forward. 

After a few words of thanks and 
good wishes to the Bishop, the Con- 
gress came to a close. A Protestant Edified. 

Two gentlemen were passing the 
Brompton Oratory— one a Catholic and 
the other a Protestant. When they 
came infront of the church the Catholic 
raised his hat and the Protestant did 
likewise. A moment later the latter 
asked the former whom it was he had 
saluted, as he had not noticed any per- 
son in particular returning the "bow. 
The Catholic explained that it was his 
custom to salute, in that manner, Our 
Lord present in the church. The Pro- 
testant was edified and pleased that he 
could not refrain from telling the event 
to every friend he met, and his admira- 
tion for the Catholic gentleman in- 
creased a hundred fold. We merely re- 
late this simple incident as an illustra- 
tion of how much a Catholic has to gain 
by the observance of the Church's rules 
and by showing an unostentatious re- 
spect for all that belongs to faith.— 
Catholic Fireside. SINASAPA WOCEKIYE TAEi 7 ANPAHA. wotanin kage kin mazaska on kaju- 
ju kte oin takuna sin heon ayiistan 
kta oin. Tnka wowapi wecage oa 
ake waniyetu wanji iyute wash He- 
cen nis token ecanonpi qon isanpa 
tanyan econ wacannipi kta. Okoda- 
kiciye owasin womnaye ota econ 
wacinpi kta wowapi wotanin kin he- 
on. Hecen Catechists wawokiyapi 
kin tiiyaza on pi kin econhan token 
okihipi wotanin wowapi kin on hta- 
nipi kta. Okaspe sakowin etanhan 
ahi; Pine Ridge, Rosebud. Sisseton. 
Cheyenne, ' Lower Brule, Standing 
Rook, Crow Creek, Yankton. He- 
na tiyata kipi kiunan Eyanpaha ki 
icu wicasi po. 

Htanihan siceca tukte en yaeinpi 
wayawa yewicayavaui kta Bishop 
okihi onwacinpi kta ce eoa. October 
hehan Archbishops hecapi kin mni- 
ciyapi kta qa wocekiye Kin henaiwo- 
hdakapi kta. Qa Itancan kin he Car- 
dinal Gibbons ee. Hecen omniciye 
km de he wowapi kicagaui kta, qa 
ounakiyapi Kta onkidapi kta. 

Hecen de omniciye en itancan yan 
ke cin wowapi kin en caje eichnaKe 
kta, hecen taku kin de ekt ikiya ahi- 
tonwanpi kta. 

Okodakiciye Tawosukiye yawapi 
sni ecen taku wanji epa wacin: 
- Catholic wocekiye en waciryeoica 
heca eceena omniciye opa okihi kta. 
qa rnakuipasise on kta, oitancan ka- 
hnigapi kmhan ope kta, qa is itancan 
kahnigapi. Tona Catholic hecapi 
sni, omniciye ecanonpi eca en wana- 
honpi, wanyakapi kta qa opaui kta 
onspeiciciyapi kinhan hena oitancan 
kahnigapi qaas econpi kte sni, qa 
nakun hececa wanjina oitancan yu 
hekiyapi kte sni. Wosukiye kin 
isantanka ia qa Dakota ia andilipe- 
yapi kta. — Wosukiye kin yawapi 

Omniciye tanka kte cin heon de 
cen awacanmin waniyetu wanji ca 
South Dakota eciyathiihan kta, qa 
ake waniyetu icinonpa eca North 
Dakota eoiyatanhan kta. North 
Dakota eciyatanhan ca South Dako- 
ta eoiyatanhan tona okihipi kinhan 
kahnili ekta yewicasipl kta. Ija 
South Dakota en mniciyapi kin he- 
tanhan wicotapi kta qa North Dako- 
ta eoiyatanhan kahnili uwicasipi kta. 
Hecen Omniciye tanka wanjina 011- 
yuhapi kta. Tokata Cheyenne en 
Omnicye tanka kta. Hecen tnktetu 
lice kte cin Cheyenne en oupi kin 
ihdukcanpi qa Eyanpaha kin en yao- 
taninpi kta. 

Ehake wicoie wanji: — Tohan wa- 
sicu omniciye yuhapi eca, oyate wo- 
wicaqnpi sni, woyute hcluha yapi e- 
oee: wancana wiyotanhan woclwica- 
kiyapi qa hen wohdakapi ece. He- cen nis ecen ecanonpi wacin: woyute 
hduha uoo. Wakadya"i>i oyuhe wa- 
ste, hehan taclo km onmicive kte cin 
ikiyena tado wiyopeyapi lieoen tado 
opeyatonpi kta oyakihud. De wasi- 
ou hecen econpi km heon nis ecen e- 
canonpi wacin ee sni tuka Dakota 
wicohan wanji he adustanpi wacin. 
Otuhanpi km he. Tukte en omni- 
ciye kin en tona onpi kin wicohan o- 
ta wicayecagapi. 

Hehan wanna tohan omniciye kta 
yustanpi kte cin he e. 

Louis Mousseau July 10 hehan ka. 

J.Areovend, Thomas Flood qa na- 
kun wanjigji hecetu clakapi. Tuka 
tohan on r.ajinpi uehan BdokecoKava 
qon hee ohna wicotapi. 

Qa tuwe kahnih Tunkansina ti 
ei<ta yeyapi kte qon econpi kte sni 
tuka caje e mnakiyapi qa yeyapi kta 
ihclustanpi, wowapi kin he Bishop 
yeye kta keya. Hehan Bishop on 
pikida iapi qa omiiicive kin ei.aKiya- 
ui. reservation, was laid in his last rest- 
ing place after a lingering illness 
patiently borne, well prepared and 
fortified by the Sacraments cf the 
Church. He was buried at St. Mich 
ael's Mission, a large number of In- 
dians attended his funeral. 
May he rest in peace. Receipts • and Expenditures 

for Eyanpaha 

since July lst ? HjuO. July 14, Received of St. J< septa 
and St. Mary's societies OaK Creek, 
(Rosebud Agency) $7.75 

July 15. Received of Standing 
Rock Congress (through Henry Zi- 

ikana-Koyake) $12.00 

Total receipts $19.75 

Expenditures July number 
of Eyanpaha $21.00 

August number of Eyanpaha $24. 50 
Total $15.50 
For the two past mouths, I lost 
on tne Eyanpaha $25.75. 

Each dollar that will be received 
for the Eyanpaha, will be published 
in this paper every month, so that, 
you can see, how much is received 
and from whom it is received. The 
ten dollars that were sent here, be- 
fore tbe first of July, from Cneyenne 
Agency, were old debts and should 
have been paid long ago; conse- 
quently, it cannot be credited, for 
the paper issued, beginning July 1, 
1900. Fort Totten N. D. July 20, 1900. 
Mary Louisa mniakastanpi. Wa- 
niyetu wikcemnatom-sam-zaptan, Ta- 
tankaiyasa tawicu. Rev. Father Je- 
rome Hunt O. S. B. kiciyustan. 

Fort Totten Aug. 5, 1900 Frances 
ininiaKastanpi. nakaha hahanna de 
tonpi. John Lohnes, qa Emma Ma- 
id wanyakapiwin cimw.tkuni. Rev. 
Jerome Hunt O. S B wica kiciyustan. W I CASTA ITANCAN WAN TA. Ft. Totten N. 1). July 23, 1900— 
George Washington, (Ecanajinka) 
wicasta itancan den on kin anpetu 
kin he en hapi, tehan kakija wanka, 
eoonhan rminakastanpi qa wocekiye 
owieohaii eoakiconui, hapi kin eoon- 
han wicota ipi. 

Woozikive tn on nunwe. What is the reaon that nobody 
ever notifies us of the Marriages and 
Baotisms at other places? We 
all would be pleased to hear of them. 
Let us know, then, of the births, 
marriages and deaths at the other 
agencies. This paper the "Eyanpa- 
ha" is the family record of the Ca- 
tholic Indians of North and South 
Dakota; so please, each and everv 
one, contribute his and her share to 
make it really interestino- to all. 
Inform us. also, if new members be 
received into the Societies. A BIG CHIEF DIES. Fort Totten, July 23, 1900— 
George Washington (Ecanajinka.) 
an old chief and head man of this ITALY. July 29, ehan wicasta wan Italy 
makoce en wicastayatapi kin ti kte, 
king Humbert eciyapi. Wicasta wan 
ti wicakte kin he America makoce 
kin deciyatanhan, Patterson New 
Jersey otonwe kin hetanhan, hekta 
May ehan Italy ewta iyaya. Wica- 
sta ti wicakte kin he Italy hen tonpi 
qa icaga, tka decana America mako- 
ce kin deciyatanhan hi. Token on 
king Humbert kte tanin sni, is taku- 
na icanzeyapi sni tka hecon, wadita- 
ka heoinhan he kpazo cin on hecon. 
Tona en wanyag najinpi kin tiwica- kte kin wancak katapi kta cinpi qa 
wohitiKapi; tuka akicitakin e yuzapi 
qa owioakaske tipi en ehnakapi. 
Ktepi kta tka tuwe kioica qa is tuwe 
takuva hecinhan he sdonvaoi kta he- 
on wicokaske tipi en ehnakapi. SHAH PERSIA WICASTAYA- 
TAPI KIN. Aug. 3, anpetu kin en Persia wi- 
castayatapi kin ti etanhan inape, qa 
canpahmiyan cistina ohna iyotanke 
unkan wicasta wan Italy makoce 
etanhan canpahmivan cistina oadi kin 
akan najin qa Kute wacin, tuka wa- 
woyuspa heyatanhan yuzapi qa ma- 
zakan-ptecena kin kakab iyeyapi, aa 
owicakasKe tipi ekta ehnakapi. Wi- 
casta opawinge zaptan en yapi qa 
wancake kteni cinpi, tuka akicita qa 
wawoyuspa kin kitanse anawicaptapi. 

Nakun Aug. 2, kin eoonhan wica- 
sta wan king Alexander kte kta tka, 
Belgrade ekta, kute t ika bosna. 

Unkina okociaKiciye sioa wanji 
dena decen skanpi, decana Tunkaii- 
sinayanpi kin ija heconpi kta tka 
econpi sni ecen sdonyapi. ST. JOSEPH NA ST. MARY 

OKOLAK1CIYE KIN LE 1WAN- 

YAKA PO. Mitakuyepi: — 

Ito wanna le- 
han St. Joseph na St. Mary Oko. kin 
wionyukcanpi ivecetu.; taku oa wa- 
kin kte cin he lee: Omniciye tanka 
kin wanji la kte eya onkaupi qon 
wanna Rt. Rev. Bishop O'Gorman 
yueoel egle, heon blineonkiciyapi 
kte lo, na omuioiye tanka womnave 
kin ataya oonkiciyapi kta iyecetu. 
St. Joseph na St. Mary Oko. yusa- 
kim$5.00 mnaonyanpi kte, tuktel 
okolakiciye wan wicotapi kinhan, 'na 
tuktel conalapi kin $2.00 egnakapi 
kta iyecetu. 

Hehanl inonpa kin "Eyanpaha" 
kin le tuktognayan tanyan iyankin 
kta hecin he el etonwepica. '■Eyan- 
paha'" kin le St. Joseph na St. Mary 
Oko. kin nitawapi el etonwanpo. 
Tuwa taku wan tawa ehantanhans 
tanyan awanglake ehantanhans, he 
wicasa ksapa heca, tka tuwa hecon 
sni kinhan he wicasa witko na he 
woistece. 

Leniyos on on le ptanyetu Oct. 
nais Nov. wi kin he tukte unma el 
onkahnih omniciye wanji econpi na 
yustanpi iyecetu, nakun bloketu kin 
taku iwoglakapi. kta hecin yaotanin- 
pi na ableskiciyapi wasteke. 

Petee D. Miwatanihanska. 
Little White River Rosebud S. D. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. RULES AND BY-LAWS 

For The St. Joseph & St. Mary's Societies, 

Adopted At The Crow Creek Congress and ap. 

proved by Rt. Rev. Bishop O'Gorman give special attention to needle work, as a help to the treasury and a 
good example to outsiders. RULES FOB, ADMISSION AND MEMBERSHIP. 

I. 1 Whosoever wants to become a member of St. Joseph or St. Mary's 
Society must be a practical Catholic. 

2- In testimony of this any person will receive a certificate from the 
missionary in charge, with which certificate he will make application fo r 
admission to the officials of the Society. 

3. No member is allowed to attend any Protestant services. 

4- The Societies are under the control of the Missionaries, who alone 
ia important matters will report to the Rt. Rev. Bishop. 

5- All resolutions made in the Society are to be submitted to the ap- 
proval of the Missionaries. 

6- All members have to abstain entirely from all superstitious Indian 
customs. 

7. Every Society will have a treasury, the contributions to which 
have to be regulated by each individual Society. 

8- All members must try their best to have their children educated 
in a Catholic School. Where no Catholic School exists, they must send 
their children to catechism instruction, where the Missionary or cate- 
chist gives it. 

9- The officers of the Society are elected by the members themselves 
and must be approved by the Missionary before entering upon their office. 

10- The Missionary has the right to discharge any official, whose be- 
havior is open to blame. 

II. 

BY-LAWS. 

1. Members are expected to give a good example by takino- good 
care of their house and home. 

2. Members of the Society must abstain from all bad habits of the 
whites, for instance drunkenness and profane lano-uacre. 

3- All are expected to attend the regular meetings of the Society, 
unless prevented by important reasons. 

4- The Society is expected to practice the works of mercy towards 
the sick, aged or poor persons in tneir district and to inform the priest 
in cases of dangerous sickness. 

5- In case of the death of a member, it is proper that the Society 
should if possible attend the funeral and provide for a decent burial. 

6. The members should have the new-born children baptized as soon 
as possible. 

7. All must strive to learn by heart the Our Father, Hail Mary 
the Apostles' Creed the 10 Commandments, Commandments of the 
Church and an Act of contrition. 

8- The term of office for the Society officials is one year, at the end 
of which they may be re-elected. 

9- It is recommended to the members of the St. Marv's Society to ST. JOSEPH QA ST. MARY OKODAKICIYE 

TAWOOPEPI 

CONKICAKSE EN OMNICIDE TANKA QEHAX YUSTANPI QA 

RT. REV. BISHOP O'GORMAN YUSUTA. TUWE OPE KTE CINHAN TOKEN ECON KTA IYECECE KIN 

I. 

1. Tuwe St. Joseph na St. Mary okodakiciye opa kte cin kinhan, Si- 
nasapa wocekiye tawosukiye ohna un kta. 

2- Sinasapa opa yuwicakin kte on etanhan wicas'a wakan wowapi ki- 
cagin kte na okolakiciye itancan kipazo kta. 

3- Okolakiciye opa wanjini wocekiye tokeca el yin kte sni. 

4- Wicasa wakan St. Joseph na St. Mary okolakiciye awanwicayaka- 
pi wicohan tanka iwanyankapi iyececa yuke cinhan, wicasa wakan hecela 
Bishop onation yin kta. 

5. Omniciye kin el taku yustanpi kinhan, wicasa wakan okiyakapi 
kta iyececa, na hecetu keye hantans woyustan heca kta. 

6. Tuwe St. Joseph na St. Mary okolakicfrve opa kinhan Lakota wi- 
cohan, wakan han pi wicohan heca ayustan kta. 

7 St. Joseph na St. Mary okolakiciye womnaye yuhapi, na kaspapi 
tokel kicunpi kta, okolakiciye opapi kin iyatayela iwanglakin kta. 

8. Tona St. Joseph na St. Mary okolakiciye el opapi kin, okihipica 
hantans, wakanheja tawapi kin sinasapa wayawa tipi el yewicasipi kta. 

9. St. Joseph na St. Mary okolakiciye itancan wicakahnigapi kta, na 
wicasa wakan tuwe glahnigapi kin okiyakapi kta, na hecetu la hantan- 
hans, woyustan heca kta. 

10- Okolakiciye itancan wanji tanyan skan sni hantans, wicasa wa- 
kan ayustankiyin kta. 

II. 

WOOPE. 

1. Okolakiciye opapi kinhan tipi tawapi kin tanyan gluhapi kta. 

2. Okolakicive opapi kinhan wasicu tawicohan sica yuhapi kte sni, 
miniwakan yatkanpi na iapi sica na hececa oyas. 

0. Taku iKuse sni ehantanhans mniciyapi iyohila el opapi kta. 

4. Tona wayazankapi na kanpi hantans owicakiyapi kta iyececa, na 
lila wayazankapi hantans, wicasa wakan okiyakapi kta. 

5- Okolakiciye etanhan wanji te cinhan, omniciye tawomnaye etan- 
han maka qapi glajujupi kta na tanyan hapi kta. 

6. Cinca wanji kicitonpi kinhan, iyecala tipiwakan el miniakastan au- 
pi kta. 

7. lyoh la Ateunyanpi, Mari ciyuonihan, Wahosiyepi tawowi- 
calapi kin, Wakantanka tawokonze wikcemna, na Wocekiye ta- 
wosukiye Sakpe, na Iyopeiciyapi WOCeMye kin, hena onspeiciciyapi 
kta. 8- Omniciye itancanpi kin wi akenom wicakahnigapi kta; na hecetu 
iwanyankapi kinhan, ake akta wicakahnigapi kta. 

9- St. Mary okolakiciye wokagege wicohan yuhapi kta na hecel wo- 
mnaye tawapi kin okivapi kta, nawokagege wicohan onspewicakiyapi kta.